Всесвітній день боротьби зі снідом

1 грудня вся світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. Вперше цей день відзначався у 1988 року. Таке рішення затвердили на міжнародній зустрічі міністрів охорони здоров’я, які обговорювали необхідність обміну інформацією щодо ВІЛ-інфекції та СНІДу.
Сьогодні зусилля багатьох держав спрямовані на профілактику поширення захворювання. Заходи, що традиційно проводяться в цей день, покликані привернути ще більше уваги до проблеми, що загрожує людству.
Студенти Волинського інститут економіки та менеджменту щороку ініціюють чи долучаються до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Цьогоріч вони взяли участь у «Свічковій ході» з нагоди Всесвітного дня боротьби зі СНІДом, організовану Управлінням освіти і науки Волинської ОДА.

 

 


1Волинський інститут економіки та менеджменту є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ – IV рівня акредитації і створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях ліцензованих спеціальностей. Головною метою діяльності інституту є високоякісна підготовка фахівців європейського рівня для роботи в умовах ринку. 

Напрями та спеціальності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -“бакалавр”
1. “Облік і оподаткування”
2. “Менеджмент”
3. “Публічне управління та адміністрування”
(форма навчання – денна, заочна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”
1. “Облік і оподаткування”
2. “Менеджмент”
(форма навчання – денна, заочна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень -“магістр”
1. “Облік і оподаткування”
2. “Менеджмент”
3. “Публічне управління та адміністрування”
(форма навчання – денна, заочна)

Друга вища освіта
(перепідготовка на базі повної вищої освіти)

спеціальності
– “Менеджмент” – термін навчання 2 роки;
– “Облік і оподаткування” – термін навчання 2 роки.
(Форма навчання – заочна)

Навчальну інфраструктуру інституту складають 4 кафедри, в тому числі 3 – випускові. Всі випускові кафедри очолюють доктори наук, професори відповідного профілю. Для підвищення рівня конкурентоспроможності, студенти паралельно навчаються на двох напрямах. Оволодівають економічний фах і поглиблено вивчають іноземну мову.
Основними структурними підрозділами інституту є:
Департамент з профорієнтації та працевлаштування – веде профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, здійснює працевлаштування випускників інституту, займається пошуком місць для проходження практики та стажування, займається організацією курсів підготовки до ЗНО майбутніх абітурієнтів з математики, української мови та літератури, іноземної (англійської, німецької) мови, історії України, географії;
Відділ освітніх програм
Створений з метою запровадження розвиваючих програм для дітей шкільного віку та дорослих.
На сьогодні має такі освітні програми:

Мовна школа ВІЕМ (англійська, німецька, польська мови)
– загальний курс іноземної мови (Розраховано на опанування та вдосконалення основних лексичних та граматичних складових мови)
– ділова іноземна мова (включає елементи загального курсу, але головні мовленнєві навички та типові ситуації відпрацьовуються на прикладах, пов’язаних з бізнес-тематикою)
Приділяється велика увага бізнес-лексиці.
– розмовна мова (рекомендована для клієнтів з достатнім базовим знанням мови. Метою цих занять є розвиток комунікативних навичок слухачів)
– іноземна мова для спеціальних цілей (Програми розроблені на замовлення компаній з урахуванням специфіки їх діяльності)
В межах мовної школи ВІЕМу відбувається підготовка випускників шкіл до ЗНО та підготовка до вступного іспиту в магістратуру.

Школа-студія «Шляхетна панночка»
Метою є розвиток гармонійної особистості дитини. Зокрема, навчання неординарному мисленню, розвиток навичок спілкування. Допомогти дівчатам усвідомити свою цінність і підкреслити свої переваги. Навчити їх використовувати свій потенціал, розвивати впевненість у собі. Це допоможе їм сміливо дивитися в майбутнє.
Навчання проходить у трьох вікових категоріях:
«Молодша група» (7-10 років)
«Середня група» (11-13 років)
«Старша група» (14-16 років)
Весь курс навчання включає такі дисципліни: риторика, хореографія, етикет, психологія особистості, акторська майстерність, іноземна мова, мистецтвознавство, дизайн, інформатика, дефіле, візаж, перукарська майстерність, менеджмент і маркетинг та інше.

Школа комп’ютерних технологій
Метою діяльності школи є підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення та
користувач персонального комп’ютера
Основи програмування
Професійний Excel
Web-дизайн і Web-програмування
Основи комп’ютерної графіки
Автоматизація бухгалтерського обліку (1С)

Підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання

Висококваліфіковані викладачі інституту проводять підготовку всіх бажаючих до вступу у ВНЗ за такими дисциплінами:
– українська мова і література (100 год);
– математика (120 год.);
– історія України (100 год.);
– географія (100 год);
– іноземна мова (англійська або німецька) (120 год).
Випускники курсів складають ЗНО на високі бали і легко вступають в омріяний ВНЗ.
Відділ постійно розвивається та розширює асортимент послуг. Незабаром з’являться нові школа-студія для хлопчиків та ряд короткотермінових курсів.

Відділ з міжнародної співпраці та проектної роботи
Основна мета його діяльності – налагодження міжнародних зв’язків та робота над проектами і грандами. Також відділ з міжнародної співпраці займається організацією стажування за кордоном. Зокрема, в Німеччині, Польщі, Сербії та інших країнах Європи. Стажування за кордоном проходять як співробітники інституту, так і студенти обох факультетів. На сьогодні укладено 14 угод про співпрацю із закордонними організаціями.
Центр інформаційного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності.Метою його діяльності є створення і тиражування друкованої продукції, копіювання і тиражування компакт дисків; забезпечення функціонування мережевого серверу, який об’єднує адміністративні і навчальні комп’ютери в одну локальну мережу та забезпечує цілодобовий доступ до глобальної мережі Internet і дозволяє централізувати обробку інформації, яка надходить від різних користувачів. Здійснення видавництва навчальної, наукової та методичної літератури.

Навчальна діяльність
У відповідності до вимог Болонської декларації в інституті з 2006 р. запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Відповідно вдосконалені навчальні плани, робочі програми, переорієнтована наукова діяльність інституту згідно з регіональними потребами.

Викладачі інституту постійно підвищують свій фаховий рівень. В педагогічному портфелі кожного викладача є власні електронні навчально-методичні розробки для проведення занять. Впродовж 2006-2010 рр. науково-педагогічними працівниками ВІЕМ опубліковано 15 монографій, 42 навчальних посібників, підручників, словників, довідників, яким надано гриф МОН України, 454 статті та тези доповідей, з них 46 – у міжнародних журналах. Для інтерактивного вивчення фахових дисциплін розпочато застосування системи дистанційної освіти на основі Moodle. Цим забезпечується вільний доступ до всіх навчальних матеріалів з будь-якого комп’ютера підключеного до мережі.

Про високий науковий рівень викладачів ВІЕМ свідчить той факт, що науково-педагогічні працівники інституту є науковими керівниками здобувачів та аспірантів. Зокрема, у 2007 році викладачі ВІЕМ здійснювали керівництво науковою роботою 7 здобувачів та 14 аспірантів, у 2008 році – 4 здобувачів та 3 аспірантів, у 2009 році – 10 здобувачів та 1аспіранта. Результатами наукової роботи є наступні досягнення: у 2007 році було захищено 2 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук: зокрема була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2008 році – захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2009 році було захищено 3 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Велика увага у ВІЕМ приділяється науково-дослідній роботі студентів. В інституті активно працює Наукове товариство студентів та аспірантів. Впродовж 2007-2010 рр. 85 студентів стали переможцями та призерами регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, предметних олімпіад та конкурсів.

Матеріальна база

У навчальному корпусі інституту розміщені аудиторії, комп’ютерні класи, мультимедійна лабораторія, лінгафонний клас, спеціалізовані кабінети з менеджменту, з маркетингу, з охорони праці, з обліку та аудиту, з інформаційних систем обліку та аудиту. Оснащеність аудиторій та лабораторій відповідає навчальним планам і програмам. В даний час в навчальному процесі задіяні 93 персональних комп’ютери та інша комп’ютерна техніка. Є актова зала, конференц-зали та студентське кафе.

Для проходження навчальної та фахової практик укладено угоди з підприємствами, організаціями та установами різних галузей економіки регіону.

Проведені маркетингові дослідження підтверджують потребу в фахівцях, підготовку яких забезпечує інститут. В питаннях працевлаштування випускників організовано тісну співпрацю підприємствами регіону та з обласним центром зайнятості. Станом на 2010 рік ні один випускник ВІЕМ не зафіксований в Обласному центрі зайнятості як безробітний! Це говорить про відповідність підготовки фахівців у ВІЕМ вимогам роботодавців.

Виховна робота
Виховна робота в інституті проводиться на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування та спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєздатності в самостійному житті, розробленою програмою “Духовніське наукове товариство. Щорічно студенти посідають призові місця в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях. Всього протягом 2010 року таких студентів було 25.
Студенти інституту беруть участь в конкурсі “Студент року” де неодноразово ставали переможцями та призерами. Бідзюра В. у 2008 році зайняв ІІ місце в номінації “Студент науковець – гуманітарій”, Щетинін О. у 2007 році зайняв ІІ місце в номінації “Студент – підприємець”.

В інституті успішно діє студентське самоврядування. Творча група студентів забезпечує функціонування студентського Web-сайту, на сторінках якого створено форум.

Активно працює ансамбль пісні і танцю “Жайвір” та студія естрадного співу. Ансамбль зі своїми програмами бере участь у концертах, Днях відкритих дверей інституту, святкуваннях 8 Березня, на випускних вечорах, в урочистостях до Дня Знань, на відкритті чемпіонату з дзюдо в спортивній школі, з Різдвяними пісноспівами – в підшефних організаціях і підшефній школі-інтернаті.

Студенти інституту є призерами та переможцями Українських та міжнародних змагань з дзюдо та самбо, призерами першості Європи та світу.

Керівництво інституту веде роботу з укомплектування бібліотеки сучасними підручниками. Всього бібліотечні фонди складають близько 38000 найменувань. Бібліотека передплачує газети та журнали, в тому числі і на іноземних мовах , необхідні для забезпечення якісної підготовки фахівця. Закінчується формування електронної бібліотеки. У електронній мережі інституту функціонує електронний каталог усієї уту функціонує електронний каталог усієї бібліотечної літератури.

Коротко про спеціальності


1. “Облік і оподаткування”

Спеціалісти можуть обіймати наступні посади: бухгалтера І категорії головних, центральних бухгалтерій: завідувача відділу управління (департаменту) бухгалтерського обліку, старшого бухгалтера, старшого економіста відділу бухгалтерського обліку. Бухгалтера ІІ категорії: бухгалтера, економіста бухгалтерії. Бухгалтера у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора.

2. “Менеджмент”

Спеціалісти можуть обіймати наступні посади: директора, заступника директора з виробничих, економічних, комерційних, зовнішньоекономічних питань; начальника планово-економічного відділу; начальника відділів: матеріально-технічного забезпечення, організації праці та заробітної плати, маркетингу, управління виробництвом; головного економіста; менеджера з персоналу, маркетингу, матеріально-технічного забезпечення, збуту, керівника туристичних фірмах (агенціях), туристичних комплексах, центрах різних форм власності, менеджера підрозділів туристичних комплексів, адміністратора готелю, працівника підрозділів готельного комплексу.

3. “Публічне управління та адміністрування”
Спеціалісти можуть обіймати посади: головний адміністратор (на комерційних підприємствах), начальник служби, головний інспектор, начальник відділу зовнішньої кооперації, начальника відділу (зовнішньоекономічної діяльності), начальник відділу зовнішньої кооперації, завідувач бюро (з експорту), заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання, заступник голови кооперативу промислового, заступник директора (керівник) малого промислового підприємства (фірми), експерт із зовнішньоекономічних питань, економіст зі збуту, фахівець щодо зв’язків з громадськістю та пресою, економіст із договірних та претензійних робіт, економіст-радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економіст з матеріально-технічного забезпечення, з договірних та претензійних робіт, головний фахівець, фахівець, інспектор митний, інспектор з експорту


Наша адреса:
43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3
тел./факс :
(0332) 789833, (0332) 749018 (приймальна комісія)
(093) 382 60 12
e-mail: viem1994@ukr.net
Веб-сайт – www.viem.edu.ua

Презентація програми (скачати)

Актуальність програми

Здобуття українцями вищої освіти в навчальних закладах Європейського Союзу стає все більш актуальним в сучасному освітньому просторі. Тому останнім часом представники іноземних навчальних закладів приїжджають зі своїми пропозиціями у Волинську область, запрошуючи молодь до себе на навчання.
Цікаві за своєю назвою спеціальності, вступ без сертифікатів ЗНО, сучасна матеріально-технічна база навчального процесу, трансфер в межах навчальних закладів Болонської декларації, вільне пересування країнами Шенгенської зони, перспективи працевлаштування в країнах Євросоюзу – ось ті переваги, які приваблюють випускників шкіл Волині при виборі навчального закладу для здобуття майбутньої професії.
Вступивши на навчання в польський навчальний заклад, українські студенти зустрічаються з певними труднощами. Це елементи адаптації до країни з іншою системою життя і освіти, незнання іноземної мови, неготовністю вчитись в більшій мірі самостійно, не зрілість у веденні побуту, розпорядженні фінансами.
Усунення проблем адаптації студентів за кордоном, створення умов для отримання українськими студентами диплому європейського зразка привело до того, що у Волинському інституті економіки та менеджменту розроблено спільну україно-польську програму підготовки бакалаврів за навчальними програмами Старопольської вищої школи в Кельцах (Республіка Польща).
Унікальність цієї програми полягає в тому, що навчання здійснюватиметься одночасно і в польському, і в українському навчальних закладах, за інтегрованими навчальними планами, з використанням інноваційних технологій викладання. Такий підхід сприятиме високому рівню підготовки фахівців, адаптованих до практичної діяльності, з володінням іноземними мовами, знанням і вмінням застосувати закордонні інноваційні моделі ведення господарювання до реалій ведення бізнесу в Україні.
Навчаючись за україно-польською програмою і опановуючи професію, студенти використовуватимуть надбання і досвід науковців як українського, так і польського навчальних закладів. Це сприятиме стиранню кордонів в отриманні освіти та працевлаштуванні в будь-якій країні світу.
Стажування, літні практики, мовні школи сформують у випускників цієї програми високий рівень знань, вмінь, професійних навичок, необхідних для працевлаштування та ефективної реалізації себе в мінливому ринковому середовищі.

Мета програми

Розпочинаючи підготовку бакалаврів за спільною україно-польською програмою, Волинський інститут економіки та менеджменту переслідує цілі комплексного характеру. Зокрема, передбачається, надати можливість всім бажаючим українським випускникам шкіл здобути вищу освіту і отримати диплом європейського зразка в Україні, запобігти виїзду учнівської молоді в юному віці на навчання за кордон; допомогти їм адаптуватись за кордоном, опанувати іноземну мову; здобути фахову підготовку за обраною спеціальністю та сприяти у працевлаштуванні або створенні власної справи.

Студенти програми

До навчання за українсько-польською програмою запрошуватимуться всі бажаючі отримати вищу освіту, адже формування професійної еліти здійснюється шляхом розвитку і підтримки молоді, надання їм шансу розкрити власний потенціал, сфокусувавшись на конкретній спеціальності і своїми зусиллями довести, що навчаючись у вищому навчальному закладі, на вибраному напрямі можливо стати професійним фахівцем, не залежно від рівня знань за базовими загальноосвітніми предметами.
Тому основна перевага в запрошенні на навчання надаватиметься тим випускникам шкіл, які, з об’єктивних і суб’єктивних причин, не можуть потрапити на навчання в українські інститути і університети.
До потенційних вступників на україно-польську програму належать: випускники шкіл, які здавали ЗНО, але хочуть вчитись в навчальному закладі за кордоном; здали ЗНО, але мають не відповідний підбір предметів на обраний напрям ОКР «бакалавр» в навчальних закладах України; первісно бажали вчитись за кордоном і не здавали ЗНО, але не знають іноземної мови і мають проблеми з адаптацією в міжнародному просторі; студенти інших навчальних закладів, які бажають одночасно навчатись за двома спеціальностями і отримати диплом Європейського зразка; випускники технікумів, училищ, коледжів з дипломом «молодший спеціаліст», які бажають змінити напрям підготовки, але з огляду на посилену орієнтацію на професійні предмети і слабшу підготовку з загальноосвітніх предметів не мають достатньої підготовки для успішного складання ЗНО.

Очікувані результати

Очікуваними результатами дії спільної україно-польської програми є те, що вищу освіту отримають всі бажаючі. У випускники матимуть високий рівень знань, вмінь і професійних навичок, адаптованих до реалій ведення бізнесу в Україні, з застосуванням інноваційних моделей ведення бізнесу за кордоном, зі знанням двох іноземних мов. Випускники отримають диплом вищого навчального закладу Польщі, за яким зможуть продовжувати навчання на здобуття ОКР «магістр» або працевлаштуватись в країнах Євросоюзу, а після визнання його МОНмолодьспорт України така можливість з’явиться і в Україні.
Освіта, отримана за спільною україно-польською програмою – це сучасні, інноваційні знання, вміння, навички, які і своїм рівнем і практичних застосуванням не знають кордонів. Розвиток науки у своїй глобалізації об’єднує в єдине ціле науково-технічний прогрес і впровадження результатів розвитку науки практичну діяльність. Інтеграція науки і практики відображається на навчальних технологіях, підготовці фахівців, здатних удосконалювати надбання і досягнення науки в майбутньому розвитку економіки глобального простору.
За детальнішою інформацією приходьте в приймальну комісію ВІЕМ.

Медаль за багаторічну міжнародну співпрацю

1
6 листопада 2014 року партнерський навчальний заклад зі Словаччини – Вища школа економіки, менеджменту, державного управління в Братиславі відзначав свої 10-річчя. Для всіх присутніх вітання від професорсько-викладацького складу і студентів Волинського інституту економіки та менеджменту висловив ректор професор Горбовий Артур Юліанович. У своєму вітальному слові він подякував ректорові і всьому професорському складу школи-ювілярки за співпрацю і відзначив те, що протягом п’яти років з моменту підписання угоди досягнуто дуже багато. Це реалізація спільних наукових, дослідницьких, навчальних проектів, навчання студентів ВІЕМ за програмою Еразмус, видавництво наукових статей, участь студентів і викладачів у спільних конференціях.

Зі свого боку, ректор Вищої школи економіки, менеджменту, державного управління в Братиславі пані Віра Цібакова теж подякувала ректорові ВІЕМ за багаторічну співпрацю, за її подальший розвиток, за майбутні перспективи.

Особливо цінним і визначальним на урочистості стало те, що з нагоди 10-річчя Вищої школи економіки, менеджменту, державного управління в Братиславі ректора Волинського інституту економіки та менеджменту професора Горбового Артура Юліановича нагороджено медаллю за багаторічну плідну співпрацю.

Завершенням святкування стало проведення спільних переговорів між представниками закордонних делегацій з метою укладання договорів про співпрацю, розвиток наукової роботи, спільних навчальних програм, написання статей, монографій, проведення спільних конференцій. Делегацією ВІЕМ досягнуто домовленостей про укладання угоди про співпрацю з навчальними закладами Болгарії, Сербії, Польщі, Чехії.

Повна назва : Волинський інститут економіки та менеджменту у формі ЗАТ

Адреса :
43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3
тел./факс :
(0332) 789833, (0332) 789832 (приймальна комісія)
(093) 382 60 12
e-mail: info@viem.edu.ua
Веб-сайт – www.viem.edu.ua

АДМІНІСТРАТИВНІ КОНТАКТИ

БАЙЦИМ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
В.О. РЕКТОРА
д.е.н., професор,
v.baitsym@gmail.com
СТЕПАНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР
к.т.н., професор
Stepanyuk.Oksana@gmail.com
(0332) 78-89-84
АНДРІЄНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ
(0332) 78-98-34
СКОПЮК ВІКТОРІЯ БОГДАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
info@viem.edu.ua
(0332) 78 98 33
СТЕПАНЮК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Stepanyuk.Valentina@gmail.com
(0332) 78 98 35
ОБАРОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
ira.obarovskaya@mail.ru
(0332) 28-05-82
СОЛТАНОВА ЗЕМФІРА БЕЙДУЛАЇВНА
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Soltanova.Zemfira@gmail.com
(0332) 28-05-83
ТЕРНАВСЬКА АННА ВІКТОРІВНА
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ
anna_ternavska@mail.ru
+38 (0332) 28-05-80
МАРТИНЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
ІНСПЕКТОР З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА СТУДЕНТСЬКИХ СПРАВ
Martunjuk.Svitlana@gmail.com

 

КУЦИН ІВАН
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Стажування у Польщі (м. Кельце), літо-2015

Стажування-у-Польщі-Гмінськ_літо-2015

Семестрове навчання в Словаччині. Лютий 2015

Польща 2014 (частина 3)
Греція 2014 (частина 9).
Греція 2014 (частина 8).
Греція 2014 (частина 7).
Іспанія 2014 (частина 22).
Іспанія 2014 (частина 21).
Греція 2014 (частина 6).
Іспанія 2014 (частина 20).
Іспанія 2014 (частина 19).
Іспанія 2014 (частина 18).
Іспанія 2014 (частина 17).
Іспанія 2014 (частина 16).
Польща 2014 (частина 2)
Польща 2014 (частина 1)
Іспанія 2014 (частина 15).
Іспанія 2014 (частина 14).
Іспанія 2014 (частина 13).
Іспанія 2014 (частина 12).
Греція 2014 (частина 5).
Іспанія 2014 (частина 11).
Іспанія 2014 (частина 10).
Іспанія 2014 (частина 9).
Словаччина 2014 (літня школа).
Іспанія 2014 (частина 8).
Іспанія 2014 (частина 7).
Іспанія 2014 (частина 6).
Іспанія 2014 (частина 5).
Іспанія 2014 (частина 4).
Іспанія 2014 (частина 3).
Іспанія 2014 (частина 2).
Іспанія 2014 (частина 1).
Греція 2014 (частина 4).
Греція 2014 (частина 3).
Греція 2014 (частина 2).
Греція 2014 (частина 1).
Словачина 2014.
Німеччина 2013.
Польща 2013 (частина 2).
Грецiя 2013 (частина 3).
Польща 2013.
Грецiя 2013 (частина 2).
Грецiя 2013.
Німеччина 2012
Польща 2012 (частина 1)
Греція (частина 2)
Греція (частина 1)
Словаччина. Частина 1.
Сербія. Частини 3.
Сербія. Частини 1, 2.
Польша. Частина 3.
Польша. Частини 1, 2.
США

Закордонні стажування. Відгуки

Семестрове навчання в Словаччині. Лютий 2015

Практика в Польщі


Павленко Аліна
Протягом двох місяців проходила стажування в містечку Cminsk, (Польща). Робочий день тривав з 10:00 до 17:00. Перший місяць працювала на кухні, де в мої обов’язки входило: миття посуду, прибирання, нарізання овочів та фруктів, готування їжі. Другий місяць працювала на барі, де мила і полірувала посуд, сервірувала столи. Проживали і харчувалися у готелі. Умови проживання були чудовими.
У мене було 2 вихідних на тиждень. Це дало змогу відвідати м. Краків, м. Закопане та побували у розважальному комплексі «Baltow».
У мене залишились чудові враження, адже я дізналась багато нового, краще опанувала мову. Дуже хотіла б повернутись туди, бо перебувала ці 2 місяці у хорошому колективі, які дуже були раді нас бачити.

Мірчук Вікторія
Я проходила стажування у містечку Cminsk неподалік Kielce (Республіка Польща) в готелі StodolKa. Період стажування 2 місяці.
Мій робочий день розпочинався о 10 год. і закінчувався о 17 год. На вихідні я працювала на весіллях, а саме допомагала на кухні та мила посуд. Ще я мала 2 вихідні на тиждень.
Перший місяць моєї практики я працювала на кухні ресторану. У мої обов’язки входило: вбирання овочів, миття посуду, готування їжі. Наступний місяць я працювала на барі. Там я мила та полірувала посуд, сервірувала столи, обслуговувала гостів.
У вільний від роботи час побувала на багатьох екскурсіях. Відвідала Краків, котрий вразив мене своєю архітектурою. Закопане залишило назавжди в моїй пам’яті чудові краєвиди. У розважальному комплекс «Baltow» ми «познайомились» з динозаврами та жителями Сафарі.
Період стажування – це був незабутньо проведений час, котрий лишив багато позитивних емоцій в моїй пам’яті. Також я знайшла нових друзів, познайомилась з багатьма цікавими людьми, вдосконалила знання польської мови. Я б ще не раз хотіла повернутися туди.

Шкльода Тамара
Я проходила практику в Польщі, місто Шмінськ (Cminsk), з 02.07.14 р. по 08.09.14 р.
Працювала в готелі на кухні та на барі,а також на весіллях, виконувала різну роботу: чищення овочів, миття та полірування посуду, приготування страв з тіста, декорації для весільних страв, прибирання кухні та миття залу після весілля.
Робочий день починався о 10:00 та тривав до 17:00 в будні. На весіллі ми працювали з 10:00 до 07:00. В тиждень ми мали один вихідний обов’язковий та один вихідний день після відпрацьованого весілля. Умови праці були не важкі. При потребі нам завжди допомагали та підказували, як краще виконати те чи інше завдання.
Проживали ми в готелі, там де й працювали. Умови проживання були хороші.
У вільний від роботи час ми їздили до міста Кельце (Kielce) на прогулянки та в галереї. Зокрема, відвідали Кадельню (Kadzielnia) та Алею Слави. Побували на екскурсії в Юра Парку (Jura Park Baltow), де ми змогли побачити скульптури динозаврів в натуральну величину. Побували в Токарні (Tokarnia) музей під відкритим небом, ознайомилися з культурою та традиціями Польщі на святі Хліба. Також ми відвідали м. Краків та м. Закопане.
Враження від проходження практики лише позитивні, адже ми мали змогу не лише навчитися чомусь новому, але й ознайомитися з культурою іншої країни.

Літня школа в Словаччині


Артем Базильчук
В літній школі в Словаччині сподобалося все. Найбільш запам’яталися практичні завдання, створення проектних планів, бо це великий досвід роботи і в подальшому він мені знадобиться. Цікаво було спілкуватися зі студентами зі Словаччини, Болгарії, Угорщини та Польщі. Я знайшов нових друзів, з якими спілкуюся в соцмережі і зараз. Крім навчальних та наукових занять, дуже насиченою була розважальна програма. Ми грали у пейнт-бол, відвідали свято меду у музеї під відкритим небом, проводили «Євробачення», де кожна країна, що була представлена на літній школі, показувала номер художньої самодіяльності.
Сподобалося і те, що усі витрати взяла на себе приймаюча сторона. Тобто нам не довелося сплачувати ні за доїзд, ні за проживання і харчування, ні за екскурсії. Я радий, що взяв участь в літній школі в Словаччині. Це надзвичайно цікаво та захопливо і залишиться у моїй пам’яті на завжди.

Андрій Білий
Привіт всім!!!
Цього літа я відвідав міжнародну літню школу в Словаччині. Там навчався, відпочивав та весело проводив час. Найбільше мені запам`яталась робота в міжнародних групах, спортивні змагання, пізнавальні екскурсії та розважальні заходи. Там я познайомився з новими чудовими друзями, з якими підтримую контакт і дотепер.
Із задоволенням поїхав би ще!

Ольга Трохачьова
Цього літа здійснилась моя давня мрія. Ще зі шкільних років мене цікавила культура інших країн. Із захопленням я слухала розповіді про те, як живуть люди за кордоном, яких незвичних традицій дотримуються в сусідніх країнах. І ось, нарешті, отримала в подарунок від рідного ВІЕМу можливість побачити все на власні очі.
Почалась моя подорож з того, що мене запросили читати лекції англійською мовою в «Міжнародній літній школі» в Словаччині. Два тижні перебування за кордоном стали для мене незабутньою сторінкою життя. Я познайомилась із такими країнами як Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Чехія. Відкрила для себе багато нового та цікавого. Знайшла нових друзів серед колег та студентів з країн-учасниць. Та найголовніше те, що я здобула колосальний досвід викладання іноземною мовою для міжнародної групи студентів.
Вражаючими були пізнавальні екскурсії та розважальні заходи від організаторів проекту. Незабутніми для мене стали слова подяки та відгуки про якість моєї роботи, як викладача.
Я бажаю усім викладачам та студентам не втратити такий шанс, побувати у «Міжнародній літній школі»!

Фотогалерея стажувань

Студенти ВІЕМ мають можливість пройти практику у багатьох країнах, і отримати  неоціненний досвід, багато вражень, при цьому подорожуючи!

Про нас пишуть

“Проблеми та перспективи сучасної науки”. Програма “Актуально” телеканалу “Нова Волинь” від 14.05.2015.

Доступно на: https://youtu.be/PgDM4ND6a0A

Шукаєш нормальний вуз для своєї дитини? Порада № 1 – співпраця з гнучким та позитивним ВІЕМом //Афіша Волині. – 2015. – 14 травня – С. 5. Доступно на http://viem.edu.ua/?p=3139

Лучанам-пенсіонерам пропонують здобувати вищу освіту. // Інформаційний портал “Про Волинь”- 29.04.2015. Доступно на: http://provolyn.com/news_2015-04-29/108788-luchanam-pensioneram-proponuyut-zdobuvati-vishchu-osvitu.html

Безкоштовне навчання на Волині – це реальність. //Афіша Волині. – 2015. – 30 квітня – С. 34. Доступно на: http://viem.edu.ua/?p=3096

Євроінтегруємось: як отримати європейський диплом в Україні. // Афіша Волині. – 2015. – 23 квітня – С. 5.  Доступно на: http://viem.edu.ua/?p=3093

Юзепчук О. З виходом на пенсію життя тільки починається. У цьому переконані слухачі Центру освіти третього віку в Луцьку // Тижневик СІД. – 2015. – 7 травня. – С. 3. Доступно на: http://viem.edu.ua/?attachment_id=3040

Лучани зрілого віку чаювали та розмовляли про активне життя після виходу на пенсію у Клубі 55+// Відомості.ua. – 29.04.2015. Доступно на: http://vidomosti-ua.com/volyn/103488

У Луцьку навчали студентів 55+ // Слово Волині. – 29.04.2015. Доступно на: http://slovovolyni.com/ukr/volyn/34782/

У Луцьку стартував проект «Чайні посиденьки клубу 55+»// Волинська правда. – 30.04.2015. Доступно на: http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/74878/

Сюжет ВОДТРК про Центр освіти третього віку та зустріч Клубу 55+. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=gJtcz2TaOm0

Сюжет Волинського  телебачення про Центр освіти третього віку у ВІЕМ

Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=44J-LDj4mkA

Лучани зрілого віку безкоштовно навчатимуться у європейському Центрі освіти // Відомості.ua. – 25.02. 2015

http://vidomosti-ua.com/volyn/101035

Волинських студентів заохочують до навчання у вишах Європи// Відомості.ua. – 25.02. 2015

http://vidomosti-ua.com/volyn/101033

Для луцьких пенсіонерів відкривають європейський Центр освіти третього віку // СІД. – 2015. – 05 березня. – С. 4.

Які напрямки розвитку реалізують на Волині до 2020 року // Volynpost. – 04.02.2015

http://www.volynpost.com/news/46250-yaki-napriamky-rozvytku-realizuyut-na-volyni-do-2020-roku

Юзепчук О. Юристи, історики й біологи роботодавцям не потрібні // СІД. – 2015. – 15 січня. – С. 7

http://simya.com.ua/articles/53/65797/

Юзепчук О. У Європу по диплом // СІД. – 2014. – 11 грудня. – С. 1-4.

У Луцьку говоритимуть про перспективи української освіти у Європі // Volynpost. – 17.02.2015

http://www.volynpost.com/news/46896-u-lucku-govorytymut-pro-perspektyvy-ukrainskoi-osvity-u-ievropi

http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1516021

У Луцьку пенсіонерам допоможуть реалізувати свої інтереси, на які не вистачало часу // VIP Volyn. – 20.02.2015

HTTP://VIP.VOLYN.UA/ARTICLES/U-LUCKU-PENSIONERAM-DOPOMOZHUT-REALIZUVATY-SVOYI-INTERESY-NA-YAKI-NE-VYSTACHALO-CHASU

Портал «Освіта.ua» опублікував ТОП український вищих навчальних закладів  // VIP Volyn. – 02.02.2015

http://vip.volyn.ua/articles/snu-zaynyav-pershe-misce-sered-vyshiv-lucka

Волинський інститут економіки та менеджменту // Освітній портал “Академія”. – 03.04.2014

http://academia.in.ua/?q=node/417

Ще один волинський виш запрошує на навчання студентів з Криму // Volynpost. – 25.03.2014

http://www.volynpost.com/news/29869-sche-odyn-volynskyj-vysh-zaproshuie-na-navchannia-studentiv-z-krymu

Вступати до приватного ВНЗ тепер вигідно //SIMYA.COM.UA. – 17.05.2013

http://simya.com.ua/articles/59/56548/

У Луцьку поляки та українці говорили про євроінтеграцію // Volynpost. – 27.10.2013

http://www.volynpost.com/news/21894-u-lucku-poliaky-ta-ukrainci-govoryly-pro-ievrointegraciyu

Студенти з Волині стажуються в Греції // Volynpost. – 18.07.2013

http://www.volynpost.com/news/17337-studenty-z-volyni-stazhuyutsia-v-grecii

Волинь на зламі століть 1989-2000. – Луцьк: Вежа, 2001. – С. 244-245

Чечелюк П. Чи має дбати держава про приватну освіту? // Високий замок плюс Волинь. – 2001. – 22 червня.
Чепелюк П. Держава ігнорує приватну освіту // Високий замок. – 2000. – 17 березня.
Четвертого грудня виповнилося 10 років системі приватної освіти України // Президентський вісник. – 2001. – 14 грудня.
Філатенко А. Студенти третього тисячоліття // Волинь. – 2001. – 4 вересня.
Філатенко А. Ректор, вручивши дипломи, попрощався з вузом // Волинь. – 2002. – 2 липня.
Філатенко А. Перший випуск спеціалістів Волинського інституту економіки та менеджменту // Волинь. – 2000. – 6 липня.
Філатенко А. Луцькі менеджери і перекладачі // Волинь. – 2001. – 2 вересня.
Філатенко А. Луцькі дипломи бакалаврів // Волинь. – 1998. – 7 липня.
Філатенко А. Інститутом повинні гордитися і студенти, і викладачі // Волинь. – 2002. – 15 січня.
Філатенко А. Григорій Косенюк: «Нам не соромно за своїх випускників» // Волинь. – 1999. – 29 червня.
Філатенко А. Господарі нові, а клопоти старі: Волинський інститут економіки та менеджменту має нових співзасновників // Волинь. – 1998. – 12 лютого.
Уліцький В., Згоранець О. Найпідприємливіший студент Волині // Волинь. – 2002. – 19 грудня.
Сумська М. «Риммі Михайлівні. Улюбленій» // Луцький замок. – 2002. – 3 жовтня.
Студент року – 2003 // Про бізнес. – 2003. – № 11. – С.5
Смотерчук О. Хоч і молоді… // Віче. – 2002. – 4 квітня.
Смотерчук О. Студенти побували на практиці у Німеччині // Вісник. – 2001. – 27 грудня.
Смотерчук О. Слово молодим науковцям // Луцький замок. – 2002. – 4 квітня.
Смотерчук О. На досягнутому не зупиняємось // Луцький замок. – 2001. – 27 грудня.
Смотерчук О. Запрошує Волинський інститут економіки та менеджменту // Волинь. – 2002. – 18 квітня.
Поляков С. Дипломи не для колекції… // Віче. – 1999. – 10 червня.
Петрук С. «Допомагатимуть навчальні центри» // Луцький замок. – 2001. – 3 травня.
Освіта: світ стає ближчим, коли знаєш більше мов // Волинь. – 2003. – 1 травня.
Офіцери і прапорщики стають юристами і менеджерами // Бізнес-аналіз. – 1996. – № 28. – С. 3
«На крилах весни і кохання» // Досвітня зоря. – 2002. – 21 листопада.
«Ми з ВІЕМу» // Луцький замок. – 2001. – 15 листопада
Манелюк М. Студенти зняли Масола, а чи повернуть ректора?: На Покрову в обласному центрі з’явилася гаряча точка протистояння у молодому волинському вузі – інституті економіки та менеджменту // Віче. – 1997. – 23 жовтня.
Манелюк М. Дипломи не за хабарі і не для шухляди // Віче. – 1998. – 3 грудня.
Манелюк М. «Гей, нові колумби й магелани» // Віче. – 1999. – 1 липня.
Манелюк М. Азартним партнерам завжди раді // Віче. – 1998. – 3 вересня.
Лис В. Стануть полковники бізнесменами: міжнародні дипломи вручені колишнім військовослужбовцям // Волинь. – 1995. – 14 грудня.
Лис В. Сім номінацій для майбутнього: студенти року-2001 отримали дипломи, подарунки і страхові поліси під час фіналу міжвузівського конкурсу // Волинь. – 2001. – 20 листопада.
Конфлікт залагодив міський голова // Народна справа. – 1997. – 23 жовтня.
Конкурси: студенти року у XXI столітті // Волинь. – 2002. – 21 листопада.
Конкурси: визначатимуть найкращого студента року і найщасливішого // Волинь. – 2002. – 12 листопада.
Конкурс «Студент року» вчетверте в місті Луцьку // Про бізнес. – 2003. – № 10. – С.5
Конкевич Ю. Григорій Косенюк: «Працюємо на майбутнє» // Про бізнес. – 1999. – № 6. – С. 19.
Комаровський М. За 10 років – понад 800 фахівців // Вісник. – 2003. – 4 вересня.
Ковальчук Т. У ВІЕМі – перший випуск // Луцький замок. – 1998. – 9 липня.
Клімчук Л. У Луцьку вперше відбудеться форум студентського активу області // Луцький замок. – 2003. – 13 листопада.
Камінський В. В інституті зміни. Допоможу фіни? Волинському інституту економіки та менеджменту запропонували стати 16-м філіалом // Вісник. – 1997. – 4 грудня.
Калиновська Н. Луцькі бакалаври // Волинь. – 1999. – 8 липня.
Жук Л. Молодий вуз – гінка наукова пагінь // Віче. – 1998. – 4 червня.
Жарчинська О. Переможці конкурсу «Студент року -2002» // Вісник. – 2002. – 21 листопада.
Дмитрієва Н. Щаслива мить: диплом у руках! // Луцький замок. – 2002. – 4 липня.
Данилюк В. Волинський інститут економіки та менеджменту // Віче. – 1998. – 12 березня.
Грабаровська Н. Дипломи бакалаврів – першим випускникам // Віче. – 1998. – 9 липня.
Габрук Л. Три долі – одне покликання // Волинь. – 2003. – 4 жовтня.
Волинський інститут економіки та менеджменту // Міжнародна освіта та кар’єра. – 1998. – №3. – С. 15.
Вітаємо переможців та їх наставників // Освіта України. – 2003. – 22 жовтня.
Вищі навчальні заклади Волинської області: Інформаційний довідник станом на 1 січня 1998 року. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С. 35-38.