бібліотБібліотека Волинського інституту економіки та менеджменту розпочала свою діяльність з січня 1998 року. Робота бібліотеки спрямована на повне залучення студентів і професорсько-викладацького складу інституту до користуванням фондом бібліотеки поліпшення інформаційно-бібліотечного їх обслуговування та наповнення бібліотечних фондів новими надходженнями з метою кращого освоєння студентами навчальної програми.

Бібліотека забезпечена методичними виданнями, опрацьованими викладачами інституту на допомогу студентам в опануванні навчальних програм.

Читачами бібліотеки є 1550 чол., яким щорічно видається 580 тис. томів. Щоденно бібліотеку відвідує майже 200 читачів, книговидача становить в середньому 2500 примірників.

На допомогу читачам у підготовці до занять в бібліотеці функціонує систематичний каталог та систематична картотека статей, а з вересня цього року до послуг читачів створено алфавітний каталог. Працює ксерокс.

В бібліотеці організовується тематичні книжкові виставки нових надходжень, праць і статей викладачів інституту, а також книжково-ілюстративні виставки, присвячені знаменним датам в житті країни. Розпочато практику тематичних виставок видавництв України. Працівники бібліотеки беруть активну участь в проведенні масових заходів серед студентів.

Бібліотека працює щоденно з 8:30 до 19:00, крім суботи та неділі. Функціонує читальна зала. Надаються послуги “нічного абонементу”. Студенти інституту мають можливість скористуватися послугами «Електронної бібліотеки» через Інтернет. Розпочата робота по створенню електронної бібліотеки інституту та електронних каталогів.

Загальна інформаціяБолонський процес. Загальна інформація


Реалізація принципів Болонського процесу, спрямованого на створення до 2010 року загальноєвропейського освітянського та наукового простору ставить перед ECTS нове завдання – перетворення її в систему не лише перезарахування (трансферу), але й накопичення (акумулювання) кредитів (друга фаза реалізації ECTS ІІ). В заключному комюніке зустрічі Міністрів вищої освіти країн Європи в Празі у 2001 році відзначено, що:
Роль ECTS підкреслювалась також на наступних зустрічах Міністрів в Берліні (2003 р. )та Бергені (2005 р.), внаслідок чого ECTS сьогодні стає загально визнаною всеєвропейською системою перезарахування та накопичення кредитів та одним із ключових інструментів для створення спільного європейського освітянського простору.
Розвиток ECTS в напрямку функціонуючої в повному обсязі кредитної акумулюючої системи є процесом, який вже сьогодні відбувається як природна еволюція першої фази ECTS, але стикається із проблемою відсутності повного взаєморозуміння в концептуальних підходах.
Оскільки використання кредитного оцінювання значно полегшує мобільність студентів, то очевидною є потреба створення всеєвропейської системи трансферу та накопичення кредитів, яка б відповідала наступним вимогам: була ненав’язливою та зберігала регіональну та національну автономію, мала можливості розширення доступу, сприяла вирішенню проблем працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності європейської системи освіти.
В рамках проекту tuning сформовані та запропоновані до реалізації наступні підходи до створення всеєвропейської акумулюючої системи.

ЦІЛІ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТА НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТІВ
Метою створення всеєвропейської системи трансферу та накопичення кредитів є:
Надати можливість студентам (громадянам, працедавцям тощо) Європи отримати глибоке розуміння щодо повного набору та взаємозв’язків між існуючими на національних на регіональних рівнях кваліфікаційними рівнями вищої освіти.
Сприяти забезпеченню доступу, гнучкості, мобільності, співробітництву, прозорості, взаємовизнанню та інтеграції поміж навчальними системами європейських країн.
Зберегти різноманітність освітніх програм та методів їх реалізації, а там самим – академічну автономію на національному, локальному та регіональному рівнях, а також на рівні окремого навчального закладу.
Підвищити конкурентноздатність та ефективність європейської системи вищої освіти.

СУТЬ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТА НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТІВ
В цілому всеєвропейська система трансферу та накопичення кредитів повинна забезпечувати прозорість та взаємозв’язки поміж різними освітніми системами. Тому вона повинна мати такі основні характеристики:
– Можливість застосування для всіх секторів та рівнів вищої освіти.
– Охоплювати всі форми навчання.
– Можливість виходу на ринок праці з різних рівнів.
– Можливість узгодження із іншими, неєвропейськими освітніми системами.
– Сприяти мобільності студентів, громадян та їх кваліфікацій.
– Сприяти використанню навчальних технологій, орієнтованих на студента.
– Дозволяти визнання та зарахування попередньої освіти та попереднього практичного досвіду.
– Уможливлювати інтегрування нових програм та методів навчання.
– Забезпечити чітке визначення рівнів та типів кредитів.
– Зберігати національну та інституційну академічну автономію.
Всеєвропейська система трансферу та накопичення кредитів повинна забезпечити кредитний вимір у всіх типах навчальних програм, а не лише бути системою перезарахування кредитів для студентів стаціонарної форми навчання, як це було в ECTS I.

КРЕДИТИ У ВСЕЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ
Кредити є лише системою для вираження еквівалентності (обсягу) виконуваної навчальної роботи.
Кредити присвоюються лише за успішні результати навчання.
Кредити, присвоєні одним навчальним закладом, можуть бути перезараховані іншим закладом, але остаточне рішення завжди залишається за навчальним закладом, до якого студент звертається із проханням про перезарахування.
Кредити обчислюються, виходячи із постулату про 60-кредитний вимір одного року навчання, але ця мірка є достатньо наближеною і потребує подальшого уточнення.
Пов’язання кредитів із компетенціями та результатами навчання полегшує можливість їх порівняння.
Всезростаюча важливість неформального (практична робота) та неінституційного (життєвий досвід) навчання, які визнаються європейською системою акредитації попереднього практичного навчання (арel), підкреслює важливість поєднання обидвох підходів: часового та основаного на компетенціях.

КРЕДИТИ ТА ЇХ РІВНІ
Кредитні рівні надають інформацію про складність, творчість, наукомісткість та глибину навчання, що уможливлює визначення ступеню виконання навчальної програми в межах кваліфікації або рівня навчання.
Рекомендується, щоб існуючі національні та регіональні кредитні системи надавали пояснення щодо власних визначень рівнів, використовуючи додаток до диплому, опис навчальних досягнень та інші інструменти.

КРЕДИТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Важливо поєднати кредити із механізмами забезпечення якості, що підвищує практичну зачимість перших, перетворюючи їх у всеєвропейську “валюту”.
Для забезпечення якості необхідним є пов’язання кредитів із академічними стандартами, критеріями оцінювання, результатами та методами навчання.
Довіра до якості кредитів на міжнародному рівні є можливою лише у випадку, коли національні механізми забезпечення якості є строго визначеними, відкритими, прозорими та ефективними.

calendar_planning_photoВИЗНАЧНІ ДАТИ

Червень 2012 року – отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Облік і аудит».
Вересень 2011 року – отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
1 вересня 2010 року – проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
10 липня 2009 року – Волинський інститут економіки та менеджменту повторно акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
25 березня 2009 року – Волинський інститут економіки та менеджменту включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.
1 вересня 2007 року – проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання.
16 березня 2004 року – Волинський інститут економіки та менеджменту акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
1 вересня 2001 року – проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» денної форми навчання.
1 вересня 2000 року – створено два факультети: економіки та менеджменту і філологічний.
1 вересня 1996 р. – створено заочне відділення і здійснено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» заочної форми навчання.
30 листопада 1995 року – Волинський центр управління, бізнесу та права перереєстровано як Волинський інститут економіки та менеджменту.
1 вересня 1994 рік – проведено перший набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» денної форми навчання.
13 червня 1994 року – зареєстровано Волинський центр управління бізнесу та права як суб’єкт освітньої діяльності.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ


Червень 2012 року – отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Облік і аудит».
Вересень 2011 року – отримані сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання.
1 вересня 2010 року – ліцензовано спеціальність «Менеджмент організацій» та спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» денної форми навчання.
1 вересня 2009 року ліцензовано спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.
У 2009 році – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”
У 2009 році – отримано сертифікат про повторну акредитацію за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації.
27 липня 2008 року – отримано сертифікат про повторну акредитацію спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр, спеціаліст”.
16 червня 2007 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
2006 рік – ліцензовано освітню діяльність на Підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
2007 рік – ліцензовано освітню діяльність на перепідготовку (друга вища освіта) за спеціальністю “Облік і аудит”.
2006 рік – ліцензовано освітню діяльність на перепідготовку (друга вища освіта) за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
6 квітня 2005 року – отримано сертифікат про повторну акредитацію спеціальності “Менеджмент організацій” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр, спеціаліст”.
16 березня 2004 року – отримано сертифікат про акредитацію за третім рівнем вищого закладу освіти в цілому.
13 жовтня 2003 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр, спеціаліст”.
18 вересня 2001 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності “Переклад” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр, спеціаліст”.
16 жовтня 2000 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності “Переклад” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.
21 вересня 1999 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.
1 вересня 1998 року – отримано сертифікат про акредитацію спеціальностей “Адміністративний менеджмент” та “Менеджмент у виробничій сфері” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

НАУКОВА РОБОТА


2013 рік
05 грудня V обласна учнівська наукова конференція “Інтелектуальний потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства”.
20 грудня Міжнародна інтернет-конференція “Зовнішньоекономічна діяльність україни для входження в ЄС: досвід Вишеградської четвірки”.
22 листопада круглий стіл на тему: «Прогнозування чинників, які впливають на ЗЕД України з країнами В4 (на прикладі досвіду Словацької Республіки)».
24 жовтня круглий стіл на тему: «Модель ефективної ЗЕД України з ЄС на прикладі співпраці з V4: проблеми, ризики, перспективи».
22-23 травня X Міжнародна інтернет-конференція “Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання”.
10 квітня І учнівська інтернет-конференція “Формування та розвиток суспільства в сучасних умовах господарювання”.
4 квітня Регіональний етап VII Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».
21 березня ІІІ Декламаторський конкурс “Натхненне слово Волинського краю» присвячений Дню рідної мови.
5-6 березня IX Міжнародна інтернет-конференція “Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання”.

2012 рік
У 2012 році на базі Волинського інституту економіки та менеджменту відбулися такі заходи наукового характеру:
14 грудня – ІV Обласна учнівська конференція «Інтелектуальний потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства».
30-31 жовтня – VІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
26-27 квітня – VІI Міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
3-7 квітня – Міжнародний студентський форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір».
16-17 лютого – VI міжнародна інтернет-конференція «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».
За результатами усіх проведених наукових заходів видані збірки тез доповаідей.

2011 рік
1. Міжнародна інтернет-конференція “Нові шляхи розвитку країн Вишеградської четвірки та України” (08-09 червня 2011 року);
2. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України” (19-20 травня 2011 року);
3. Міжнародна інтернет-конференція “Формування та розвиток економіки в сучасних умовах” (27-28 квітня 2011 року);
4. Регіональний етап ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект” (11 березня 2011 року);
5. Міжнародна інтернет-конференція “Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту” (24-25 лютого 2011 року);
6. Перший декламаторський конкурс творів Лесі Українки “Натхненне слово Лесино краю” (24 лютого 2011 року);

2010 рік
1. VIIІ Міжнародний студентський науковий форум «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття» (26 березня 2010 року);
2. Регіональний етап ІІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” (25 лютого 2010 р.);
3. ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції” (11 квітня 2010 р.);
4. Інтернет-конференція “ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ” (23-24 грудня)
2009 рік
1. VII Міжнародний студентський науковий форум «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття» (26 березня 2009 року);
2. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” (25 березня 2009 р.);
3. IІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток національної економіки у контексті Європейської інтеграції». (14-15 травня 2009 року).
2008 рік
1. VI Всеукраїнська студентська наукова конференція “Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття” (13 березня 2008 р.);
2. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” (26 березня 2008 р.);
3. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції” (11 квітня 2008 р.);
4. І Декламаторський конкурс польської поезії та прози для мешканців України (22 квітня 2008 р.).
5. Волинський інститут економіки та менеджменту виступив співорганізатором І Обласної студентської наукової конференції “Молодь України як стратегічний потенціал розбудови національної економіки” (28 лютого 2008 р.).
2007 рік
1. Регіональний етап І Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” (29 березня 2007 р.);
2. V Регіональна студентська наукова конференція “Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття” (19 квітня 2007 р.);
3. ІІІ наукова конференція професорського викладацького складу і студентів філологічного факультету “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (19 квітня 2007 р.);
4. ІІІ Міжнародний конкурс англійської мови “На Пограниччі” (м. Грабовець, Республіка Польща, 23.04.2007 р.);
5. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні проблеми підготовки перекладачів” (31 травня – 2 червня 2007 р.)
2006 рік
1. Регіональний етап V Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка” (лютий 2006 р.);
2. IV Регіональна студентська наукова конференція “Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття” (16 березня 2006 р.);
3. ІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів філологічного факультету “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (22 березня 2006 р. );
4. ІІ Міжнародний конкурс англійської мови “На Пограниччі” (м. Грабовець, Республіка Польща, 23.03.2006 р.);
5. І Міжнародний студентський науковий форум “Інтеграція молоді Європи в єдиний науковий простір” (6 – 7 квітня 2006 р.);
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (1 – 3 червня 2006 р.)
2005 рік
1.Регіональний етап ІV Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка” (лютий 2005 р.);
2. Міжнародний конкурс англійської мови “На Пограниччі” (м. Грабовець, Республіка Польща, 10.03.2005 р.);
3. ІІІ Регіональна студентська наукова конференція “Молодь України в соціально-економічних процесах ХXІ століття” (14 – 15 квітня 2005 р.);
4. І наукова конференція професорського викладацького складу і студентів філологічного факультету “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (14 – 15 квітня 2005 р.);
5. ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції” (21 – 22 квітня 2005 р.);
6. І Міжнародна науково – практична конференція “Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (2 – 4 червня 2005 р.). ВІЕМ вступив співорганізатором міжнародних конференцій за кордоном:
1. І Міжнародна наукова конференція “Регіональна політика: суспільно-політичні переваги і проблеми розвитку” (м. Кельце, Республіка Польща, 19 жовтня 2005 р.);
2. ІІ Міжнародний науковий конгрес “Hotelplan 2005” (м. Белград, Сербія і Чорногорія, 18-19 листопада 2005 р.)
2004 рік
1.Регіональний етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка” (лютий 2004 р.);
2. ІІ Обласна студентська наукова конференція “Молодь України в соціально- економічних процесах XXI століття” ( Луцьк, ВІЕМ, 8 квітня 2004 року);
3. І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (Луцьк, ВІЕМ, 27-29 травня 2004 року);
4. І Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку підприємства, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України” (Луцьк, ВІЕМ, 3-4 червня 2004 року)
2003 рік
1. Регіональний етап ІІ Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка” (лютий 2003 р.);
2. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2003 р.);
3. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2003 р.);
4. І Обласна студентська наукова конференція “Молодь України в соціально- економічних процесах XXI століття” ( Луцьк, ВІЕМ, 10 – 11 квітня 2003 року);
5. І Всеукраїнська студентська наукова конференція ” Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції” (Луцьк, ВІЕМ, 22 – 24 квітня 2003 р.)
2002 рік
1. Регіональний етап І Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка” (лютий 2002 р.);
2. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2002 р.);
3. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2002 р.);
4. І Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні проблеми підготовки перекладачів” (Луцьк, ВІЕМ, 30 травня – 1 червня 2002 року)
2001 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2001 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2001 р.);
3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогіка і менеджмент” (Луцьк, ВІЕМ, 31 травня – 1 червня 2001 року)
2000 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2000 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 2000 р.);
3. IV Міжнародна науково-методична конференція “Інтеграція освіти, науки та виробництва” (Луцьк, ВІЕМ, 24-27 травня 2000 року)
1999 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1999 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1999 р.)
1998 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1998 р.);
2. Наукова конференція студентів Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1998 р.)
1997 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1997 р.);
2. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція “Інтеграція освіти, науки та виробництва” (Луцьк, ВІЕМ, 25-29 вересня 1997 року)
1996 рік
Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1996 р.)
1995 рік
1. Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1995 р.);
2. Международная научно-методическая конференция “Интеграция образования, науки и производства” (Луцк, ВИЭМ, 18-22 мая 1995 года);
3. Международная научно-методическая конференция “Интеграция образования, науки и производства” (Луцк, ВИЭМ, 26-29 сентября 1995 года)
1994 рік
Конференція науково-викладацького складу Волинського інституту економіки та менеджменту (квітень 1994 р.)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


22.05.2014 р. — підписано договір про наукове і навчальне співробітництво з Самарським державним технічним університетом (м. Самара, Росія)
08.04.2014 р. – підписано угоду про співробітництво з Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща) в напрямку співпраці щодо обміну професорсько-викладацьким складом, студентами, організації та участі студентів, викладачів в наукових конференціях та нових спільних проектах;
27.01.2014 р. – підписано угоду про співробітництво з Технологічним Освітнім Інститутом Центральної Македонії (м. Серрес, Греція) щодо співпраці в області обміну науковим персоналом, студентами, організації навчальних курсів, спільної участі в наукових конференціях;
04.11.2013 р. – підписана угода про співпрацю з Клайпедським університетом (м. Клайпеда, Литовська Республіка);
07.05.2013 р. – підписана угода про співпрацю з Асоціацією науковців з менеджменту та адміністрування;
18.10.2012 р. – підписана угода про співпрацю з Державною Вищою Професійною Школою (м. Ярослав, Республіка Польща);
16.11.2012 р. – підписана угода про співпрацю з Karoly Robert College (м. Дьєндьєш, Угорщина);
13.03.2012 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою Надбужанською школою ім. Марка Карпя (м. Семятиче, Республіка Польща);
10.11.2011 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою бізнес школою (м. Острови, Чеська Республіка)
10.11.2011 р. – підписана угода про співпрацю з Коледжем бізнесу та готельної справи (м. Брно, Чеська Республіка)
09.11.2011 р. – підписана додаткава угода з Вищою школою економіки та менеджменту державного управління (м. Братислава, Словаччина)
07.10.2011 р. – підписана угода про співпрацю з Приватним професійним коледжем «Свята Софія» (м.Софія, Болгарія)
серпень 2011 р. – поновлено угоду про співпрацю з Вищою школою готельного менеджменту (м. Белград, Республіка Сербія);
2011 р. – поновлено угоду про співпрацю з Вищою школою управління регіональною економікою та туризмом (м. Кельце, Республіка Польща);
17.08.2011 р. – поновлено угоду про співпрацю з Державною вищою школою ім. Шимона Шимоновича (м. Замость, Республіка Польща);
14.05.2011 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою школою бізнесу – національним університетом Льюіса (м.Новий-Сонч, Республіка Польща);
2010 р. – підписана угода про співпрацю з European Retail Academy (м.Кельн, Німеччина)
18.11.2009 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою школою економіки та менеджменту державного управління (м. Братислава, Словаччина)
05.11.2008 р. – підписана угода про співпрацю з Центром культури в м.Любліні (Республіка Польща);
02.07.2008 р. – підписана угода про співпрацю з Університетом Небраски (м. Керней, США).
31.07.2007 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою школою Ліппе і Гьокстер – Університетом прикладних наук (м. Лємго, Німеччина);
31.05.2007 р. – підписана угода про співпрацю з Технологічним освітнім інститутом Олександра (м. Салоніки, Греція);
15.03.2007 р. – підписана додаткова угода з Свєнтокшиською Академією ім. Яна Кохановського Філією у м. Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща);
12.12.2006 р. – поновлена дія угоди про співпрацю зі Спілкою “Bruckenschag Ukraine e. V” (м. Бад Зальцуфлен, Німеччина);
7.09.2006 р. – підписана угода про співпрацю з Державною вищою школою ім. Шимона Шимоновича (м. Замость, Республіка Польща);
18.11.2005 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою школою готельного менеджменту (м. Белград, Республіка Сербія);
19.10.2005 р. – підписана угода про співпрацю з Університетом Прешова (м. Прешов, Словаччина);
15.10.2005 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою економічною школою (м. Стальова Воля, Республіка Польща);
4.07.2004 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою торговою школою (м. Кельце, Республіка Польща);
03.07.2004 р. – підписана угода про співпрацю з Вищою школою управління регіональною економікою та туризмом (м. Кельце, Республіка Польща);
25.03.2004 р. – підписана угода про співпрацю зі Свєнтошиською Академією ім. Яна Кохановського Філією у м. Пйотркув Трибунальський (Республіка Польща);
11.07.2003 р. – підписана угода про співпрацю з Об’єднанням шкіл надгімназійних ім. 8 Бидгоського Полку Піхоти у м. Грабовець (Республіка Польща);
15.10.2001 р. – підписана угода про співпрацю зі Спілкою “Bruckenschag Ukraine” і Союзом німецьких солдатів округу Детмольд (м. Бад Зальцуфлен, Німеччина);
1998 р. – налагоджені зв’язки із Спілкою німецьких ветеранів округу Детмольд “Bruckenschag Ukraine” (м. Бад Зальцуфлен, Федеративна Республіка Німеччина) завдяки чому студенти та викладачі Волинського інституту економіки та менеджменту отримали можливість проходити стажування у Німеччині;

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Посилання на файл

1 (2)

Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ – IV рівня акредитації і створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у кваліфікованих фахівцях ліцензованих спеціальностей. Головною метою діяльності інституту є високоякісна підготовка фахівців європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Інститут було створено у 1994 році як Волинський центр управління, бізнесу і права за підтримки Волинської обласної державної адміністрації, Луцької спілки підприємців, Волинського фонду соціального захисту військовослужбовців, Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил. 13 червня 1994 року зареєстрований виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний номер № 2371), перереєстрований 30 листопада 1995 року виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний номер № 20122171) як Волинський інститут економіки та менеджменту.

У 2013 році Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства перереєстровано на Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту».

 

Пакет засновницьких документів містить:

 1. Установчий договір про створення та діяльність акціонерного товариства закритого типу «Волинський інституту економіки та менеджменту» від 05.12 1997 р.
 2. Ліцензія з надання освітніх послуг серії АЕ № 636430 від 21.05.2015 р.
 3. Сертифікат про акредитацію за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації серії РІ – ІІІ № 0359997 від 08.07.2014 р.;

 

Протягом багатьох років інститут розвивався, проводив освітню, наукову, міжнародну та інноваційну діяльність.

До основних видів діяльності інституту належать:

 • навчальна (підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка на базі вищої освіти згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією з напрямів: економіка і підприємництво, менеджмент та філологія);
 • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів і їх атестація в акредитованих ВНЗ III-IV рівнів акредитації;
 • наукова (виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок);
 • консультаційна (надання консультацій у галузях бізнесу, економіки, менеджменту, маркетингу, тощо);
 • перекладацька (переклад текстів, документів, апостилів)
 • тренінгова діяльність та курсова підготовка підприємців малого і середнього бізнесу;
 • послуги довузівської підготовки;
 • послуги з позашкільної зайнятості учнівської молоді;
 • редакційно-видавнича та рекламна діяльність.

Інститут ефективно інтегрується з європейською системою освіти, активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами країн ЄС.

Відповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Навчальні плани, робочі програми, наукова діяльність інституту зорієнтовані на регіональні потреби ринку та розроблені у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За успіхи, досягнуті у підготовці фахівців, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності нагородила ВІЕМ дипломом переможця та “Факелом знань” всеукраїнського огляду вищих навчальних закладів у номінації “Краща підготовка фахівців з менеджменту” (2001 р.).
У 2001 році ВІЕМ взяв участь у рейтингу вищих закладів освіти України “Софія Київська” і отримав диплом “За вагомий внесок у розвиток вищих навчальних закладів України”.

У 2008 році за Національним бізнес-рейтингом “Лідер галузі” ВІЕМ було визнано лідером в галузі за ведення освітньої діяльності. Ректор і колектив було нагороджено грамотою та орденом торгово-промислової палати України.

У 2009 році в черговий раз держава високо оцінила роботу Волинського інституту економіки та менеджменту і визначила ВІЕМ як одного з Лідерів галузі. У цьому році у Національному бізнес-рейтингу ВІЕМ посів І місце у Волинській області (ВІЕМ єдиний, хто потрапив до рейтингу з Волині), ІІ місце у Західному регіоні (всього два навчальних заклади потрапили до рейтингу із західної України) та 45 місце в національному рейтингу.

У 2009 році за Міжнародним економічним рейтингом “Ліга кращих” Волинський інститут економіки та менеджменту посів 45 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

У 2010 році за Міжнародним економічним рейтингом “Ліга кращих” Волинський інститут економіки та менеджменту посів 8 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

У 2010 році за Національним бізнес-рейтингом “Лідер галузі” ВІЕМ посів 26 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.

На І виставці «Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів приватної форми власності», яка проходила 18-19 жовтня 2010 року у Міністерстві освіти і науки України Волинський інститут економіки та менеджменту отримав почесне звання «Лауреата конкурсу».

На ІІ виставці «Інноватика в освіті України», яка проходила 27-29 жовтня 2010 року у компанії «Виставковий світ» інститут отримав бронзову медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті».

2011 рік
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 10 місце за КВЕД 80.030 “Вища освіта”.
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);

2012 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки – 14 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 8 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 13 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Диплом Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2012” за активну роботу з модернізації освіти

2013 рік
Рейтинг Міністерства освіти і науки – 34 місце серед приватних ВНЗ;
Національний бізнес-рейтинг “Лідер галузі” – 9 місце в Україні (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Міжнародний економічний рейтинг “Ліга кращих” – 13 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”);
Всеукраїнський незалежний рейтинг ВНЗ “Компас 2013” – 9 місце серед ВНЗ України, що готують за бізнес-економічними спеціальностями;
Всеукраїнський рейтинг “Українська Бізнес Олімпіада” – 12 місце (КВЕД 80.30.0 “Вища освіта”)