1

Архів випусків
Вісник 1 | Вісник 2 | Visnyk 3 | Вісник 4 | Вісник 5 | Вісник 6 | Вісник 7 |Вісник 8 | Вісник 9 | Вісник 10 том 1 | Вісник 10 том 2 | Вісник 11 | Вісник 12 | Вісник 13


«Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту»
(ISSN 2224-8609)

Мета видання – поширення наукових знань і передового досвіду з питань економіки та бізнесу.

У «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту» приймаються статті за тематикою:
– актуальні проблеми економіки: визначення та узагальнення перспектив розвитку фінансово-кредитної політики держави;
– проблеми управління економікою України в нестабільному правовому середовищі;
– особливості маркетингових досліджень.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, слухачів.
Мови видання: українська, російська, англійська, польська.
Цільове призначення: з питань економіки та бізнесу.
Періодичність випуску – 3 рази на рік.
Зареєстровано Міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 18123-6923 Р від 26.05.11

Збірник входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 26 травня 2014 року № 462 (Додаток № 9).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Наукові праці приймаються протягом року.
2. Не приймаються статті, які були раніше опубліковані, подані або знаходяться на рецензуванні в інших журналах. Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок. Всі сторінки статті повинні бути повними.
Вартість публікації становить 300 гривень (до 8 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Одноосібні статті від авторів, які є докторами економічних наук, публікуються безкоштовно, при умові, що обсяг статті не перевищує 10 сторінок. Їм надається електронний примірник наукового збірника «Вісник ВІЕМ». Друкований примірник «Вісник ВІЕМ» надсилається за умови оплати його вартості у розмірі 150 грн. та вартості поштової доставки.
3.  Рукопис статті подається до редакції у наступній формі:
– файл на CD-диску;
– на електронну адресу;
– один примірник роздрукованої статті.
4. До рукопису повинні додаватись:
– заявка, в якій вказуються прізвище, ім’я, по батькові кожного з авторів, науковий ступінь, вчене звання, основне місце роботи, посада, домашній та службовий телефони і поштові адреси;
– для авторів статей, які не мають наукового ступеня, обов’язкова рецензія за підписом доктора наук або кандидата наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).
5. Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути згруповані і розміщені у відповідному місці статті. Орієнтація сторінок – лише книжкова.
6. Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел.
Анотація друкується без абзацного відступу жирним шрифтом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати.
Основна частина статті повинна відповідати вимогам ВАК України до фахових видань та публікацій і обов‘язково вміщувати наступні структурні елементи:
– Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
– Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор).
– Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
– Постановка завдання (формулювання цілей статті (постановка завдання).
– Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
– Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку). Заголовки структурних елементів основної частини друкують. Кожний елемент (текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту.
– Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією.
7. Правила оформлення та подання рукописів
Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.
8. Форматування тексту статті:
– у першому рядку ліворуч – індекс УДК (шрифт Cambria , жирний, 13 pt, вирівнювання по лівому краю);
– Прізвище, ініціали, науковий ступінь, місце роботи автора (без скорочень). Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками (шрифт Cambria , жирний [лише ПІБ], 13 pt, вирівнювання по правому краю);
– Назва статті – через один порожній рядок (шрифт Cambria, жирний, 14 pt, вирівнювання по центру, всі літери прописні);
– Анотація – українською, англійською та російською мовами (шрифт Cambria, курсив, 12 pt, вирівнювання за шириною);
– Ключові слова: перелік ключових слів (від трьох до десяти); (шрифт Cambria, курсив, 12 pt, вирівнювання за шириною)
– Основний текст – шрифт Cambria, 13 pt, вирівнювання по ширині сторінки; міжрядковий інтервал – 1.15, абзац – 1 см; параметри сторінки: всі поля – 2 см;
Додатково подаються окремими файлами рисунки.
Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 2 інтервали.
Переноси в назві статті не допускаються.
9. Список використаних джерел: (по центру, виділити жирним). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування (оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетні ВАК України, №5, 2009 (Форма 23)).
10. Вимоги до таблиць. Таблиці нумеруються «Таблиця 1», «Таблиця 2» і т.д. (вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria 13 pt). Назва таблиці вирівнюється по-центру та виділяється жирним. Таблиця вирівнюється по-центру.
11. Використання графічних зображень. При використанні графічних зображень в статті, вони підписуються «Рис. 1. Назва малюнку», «Рис. 2. Назва малюнку» і т.д. (вирівнювання по центру, шрифт Cambria 12 pt). Малюнки та схеми виконані за допомогою текстового редактора повинні бути згруповані. Малюнки виконані за допомогою інших засобів повинні бути чіткими та контрастними. Всі малюнки вирівнюються по-центру.

Адреса редакції: 43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, Волинський інститут економіки та менеджменту, тел.: +38 (0332) 78-98-32, факс: +38 (0332) 78-98-33, + 38 (068) 634 75 64,  e-mail: visnyk.viem@ukr.net
Банківські реквізити для здійснення оплати:

Отримувач: Степанюк Оксана Миколаївна

Код отримувача (ЄДРПОУ): 2508311762

Розрахунковий рахунок: р\р 26008559669 у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»  МФО 380805

Призначення платежу: за публікацію статті у науковому збірнику «Вісник ВІЕМ № 20», вказати прізвища та ініціали авторів статті (без ПДВ).
У вартість примірника не входить вартість поштової доставки.

Копію документа при оплату статті та примірника Збірнику просимо надіслати на електронну адресу visnyk.viem@ukr.net

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Завантажити заявку на публікацію статті