Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Вищий навчальний заклад “Приватне акцiонерне товариство “Волинський iнститут економiки та менеджменту “
 2. Код за ЄДРПОУ: 20122171
 3. Місцезнаходження: 43020 м. Луцьк, вул. Електроапаратна,3
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 789 838, (0332)   789 833
 5. Електронна поштова адреса: e-mail info@viem.edu.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.viem.edu.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Наглядова рада 22.12. 2016 р.прийняла рішення про продаж частини навчальних аудиторій, а саме – приміщення з 2-26а по 2-79 площею 1629,2 м.кв., що становить 67/100 часток навчальних аудиторій загальною площею 2439,5 м.кв. /Літер Л-4/, яке знаходиться за адресою: м.Луцьк вул.Електроапаратна,3, Ціну продажу встановлено у розмірі 622 тис.грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину  становить 510,702 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2534 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 20,15 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

III. Підпис

 

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. В.о. ректора                                                                                                                                Лебідь Володимир Володимирович

22.12.2016


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Вищий навчальний заклад “Приватне акцiонерне товариство “Волинський iнститут економiки та менеджменту “
 2. Код за ЄДРПОУ: 20122171
 3. Місцезнаходження: 43020 м. Луцьк, вул. Електроапаратна,3
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 789 838, (0332)   789 833
 5. Електронна поштова адреса: e-mail info@viem.edu.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.viem.edu.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

21.12.2016 року Наглядовою радою Вищого навчального закладу “Приватне акцiонерне товариство “Волинський iнститут економiки та менеджменту ” прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, що до вчинення яких є заинтересованiсть  Вітинської Тетяни Леонідвни , а самє про надання згоди на укладення договору купівлі – продажу на суму 140,153 тис.грн., щодо якого є заінтересованість, оскільки Покупцем є голова Ревізійної комісії Вітинська Тетяна Леонідвна, яка, крім того, є дружиною брата голови Наглядової ради Вітинського Вадима Юліановича.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) – 82,903.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) – 2534.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 3,27.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину , щодо визначення якого є заинтересованiсть Статутом не визначенi.

 

III. Підпис

 

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. В.о. ректора                                                                                                                              Лебідь Володимир Володимирович

21.12.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015

Інформація до НК_ЦПФР

Баланс 2016 ВІЕМ

Звіт ф.2 2015 ВІЕМ